دستینه

 

گروه ضربی مهر- قطعات و تنظیم: علی رحیمی

موسسه فرهنگی هنری آواخوشید

مدت: 40:59

 

                    معرفی و نقد: ایمان وزیری