راپسودی بختیاری


آهنگساز و رهبر ارکستر: پیمان سلطانی

نوازندگان: ارکستر فیلارمونیک و اپرای ارمنستان
ناشر: انجمن موسیقی

                         معرفی و نقد: کامران سلیمی