پرواز در بیکران

نوازنده کمانچه: هومان رومی

نوازنده تنبک: حمید قنبری

ناشر: راوی آذر کیمیا

                         
                         معرفی و نقد: اشکان بهشتی