آقای بنفش

گروه پالت

خواننده: امید نعمتی

                         معرفی و نقد: هادی میلانلو