فلاسفه و موسیقی

نویسنده: آرین رحمانیان

ناشر:انتشارات متن

                           معرفی و نقد: سید محمد صدرالغروی