گفتگوی چنگ و نی

تنظیم و نوازنده نی: فردین لاهورپور

نوازنده چنگ: تارا جاف

نوازنده تنبک: سمیه عباسی

ناشر: آوای باربد

                           معرفی و نقد: مرتضی محسن پور