«گره» یا Spotty Surfaces

اثر سیاوش امینی، حسام اوحدی و نیما پورکریمی

                          معرفی و نقد: سهند اطهری