تاتاری

آهنگساز: هوشیار خیام

ناشر: انتشارات هرمس

                         معرفی و نقد: دل نواز