غوغای ستارگان

خاطرات هنری مهندس همایون خرم:به کوشش علی وکیلی

ناشر:انتشارات بدرقه‌جاویدان

قیمت:18500 تومان،764 صفحه مصوّر