"تاریخ فشرده موسیقی آکسفورد"

گردآورنده: آبراهام جرالد

ترجمه: ناتالی چوبینه و پریچهر زکی زاده

موسسه فرهنگی هنری ماهور