کتاب: "تصنیف ها و ترانه های ماندگار"

انتخاب و معرفی: مجید قدمیاری

تهران 1390

انتشارات سخن

                                 معرفی و نقد: خدیجه شرقی