بوسه های بیهوده

 

                           محسن نامجو

 

                   

                   معرفی و نقد: پدرام موبدی