میم مثل مادر

 

آریا عظیمی نژاد

موسسه فرهنگی و هنری آوای باربد

و موسسه ی نغمه ی شهر

مدت: 48 دقیقه

 

      معرفی و نقد: حسام گرشاسبی