ردیف میرزا عبداله به روایت نور علی برومند

 

تار: حسین علیزاده

موسسه ی فرهنگی هنری ماهور

مدت:( پنج لوح فشرده) 355 دقیقه و 35 ثانیه

 

                             معرفی و نقد: نگار بوبان